دیشب مهمان بودیم 

یک زن خوب دارد پسرعموی شوهرم .یک زن تمام عیار

یک مشعله خوب هم یکی از حضار مهمانی داشت یک مشعله تمام عیار. و آن این که دختران و پسران را برای ازدواج به هم معرفی می کرد

زن خوب مهمانی در حینی که مشعله خوب مهمان داشت غلغل می زد و برای پسری از اقوام دست به کار شده بودند انواع دخترها را از توی گوشی با مشخصات و تیپ و ترتیب و قیافه برانداز می کردند حرگت شیرینی کرد:

رو به همسرش گفت: عزیز تو دختری چیزی نمی خوای!

نه که دخترهای لیست زیاد بودند و همه هم خوب .زن خوب به همسرش داشت تعارف می زد

برگشتم بهش که زن حسابی این چه تعارفی بود به همسرت کردی

همسرش جوابم را داد: ببین زنم انقدر به فکرمه که

نهایتا دیدم حرف زن خوب این است شوهرم اگر قسمتش شده زن دیگری داشته باشد و از نصیب و قسمتش استفاده کرده که مفت چنگش . اگر استفاده نکرده که از جیبش رفته!

کم کم دارم به ویژگی هایی که خوبی یک زن را تمام و کمال می کند پی میبرم


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
Akse Aghaye Khamenei

آخرین جستجو ها